Aanvraag Overdracht Productierechten

Download dit document in PDF formaat


Toelichting bij Aanvraag Overdracht van Productierechten

Waarom deze toelichting?

Met dit formulier meldt u de overdracht van dierproductierechten (varkens- en/of pluimveerechten) van het ene naar het andere bedrijf. U kunt alleen dierproductierechten verplaatsen als de vervreemder en de verwerver aan alle voorwaarden hebben voldaan. De vervreemder en de verwerver vullen het formulier samen in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Antwoordnummer 3060
8000 WB Zwolle

Meer informatie vindt u op rvo.nl of bel 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Voorwaarden voor overdragen van dierproductierechten

U kunt dierproductierechten overdragen als de vervreemder en/of verwerver aan de volgende voorwaarden hebben voldaan.

Voorwaarde 1
Het verschuldigde bedrag aan leges is betaald.

Voorwaarde 2
De vervreemder beschikt over voldoende dierproductierechten. Alle transacties op het bedrijf van de vervreemder moeten bekend zijn bij RVO.nl. Worden wijzigingen pas later gemeld, dan bestaat de mogelijkheid dat een overdracht van dierproductierechten die al is geregistreerd, wordt herzien.

Voorwaarde 3
De verwerver heeft het feitelijk gebruik van een stal. Met stal wordt de plaats bedoeld waar varkens, kippen of kalkoenen worden gehouden.

Voorwaarde 4
Het betreft een overdracht van dierproductierechten binnen een (concentratie)gebied of van binnen naar buiten een concentratiegebied.

Voorwaarde 5
Er rust geen beslag op de dierproductierechten van het bedrijf van vervreemder.

Voorwaarde 6
Als er een blokkaderecht rust op de dierproductierechten van het bedrijf van vervreemder dan heeft de desbetreffende hypotheekhouder het transactieformulier mede ondertekend.

Toelichting bij de vragen

RVO.nl kan de aanvraag sneller afhandelen als u het formulier volledig invult en ondertekent.

Bij vraag 1: Gegevens overdracht
Vul altijd relatienummers in. Anders kan RVO.nl het formulier niet in behandeling nemen.

Bij vraag 2: Welke dierproductierechten worden overgedragen?
De vervreemder en verwerver kunnen in het jaar van overdracht samen een deel van de dierproductierechten die zijn overgedragen, benutten. Samen spreekt u af hoeveel de verwerver in het lopende kalenderjaar mag benutten. Deze aantallen vermeldt u in de tweede kolom. De resterende hoeveelheid kan de vervreemder benutten. Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Varkenseenheden noteert u met één cijfer achter de komma. Pluimveerechten worden uitgedrukt in, pluimvee-eenheden.

Bij vraag 3: Ondertekening
Heeft een hypotheekhouder bij het bedrijf van de vervreemder een blokkaderecht laten registreren? Vul dan ook de gegevens van de hypotheekhouder in en laat de hypotheekhouder het formulier ondertekenen. Zijn er meer dan twee hypotheekhouders? Stuur dan een bijlage mee en vermeld hierop het relatienummer van de vervreemder én de verwerver.

Leges
De verwerver betaalt voor registratie van de overdracht van dierproductierechten € 100 administratiekosten en ontvangt hiervoor een acceptgiro. Wilt u op een andere manier betalen, bijvoorbeeld via internetbankieren? Maak dan het bedrag over op bankrekeningnummer NL75RBOS0569996287 en vermeld het betalingskenmerk.
RVO.nl registreert de overdracht als de betaling is ontvangen en aan alle voorwaarden is voldaan.

Afhandeling van de aanvraag

RVO.nl laat u binnen acht weken na betaling van de leges weten of de overdracht kan worden geregistreerd.

Is de overdracht akkoord? Dan worden de nieuwe hoeveelheden geregistreerd bij vervreemder en verwerver. Beide partijen krijgen een 'Overzicht geregistreerde productierechten'. De verwerver mag de dierproductierechten pas benutten vanaf de datum waarop RVO.nl de rechten heeft geregistreerd.

Is de overdracht niet akkoord? Dan blijft uw registratie ongewijzigd. RVO.nl stort de administratiekosten terug op het rekeningnummer waarmee deze is betaald.